RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Bérkompenzáció pályázat nyomtatvány 2012 - NGM igénylőlap letöltése a bérkompenzációhoz

Írta: Administrator   
2012 április 13. (péntek) 14:37

Bérkompenzáció pályázat nyomtatvány 2012 - NGM igénylőlap letöltése a bérkompenzációhoz. Pályázati felhívás a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 21 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. A kötelezően kitöltendő pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat a http://komp.munka.hu honlapon kell kitölteni, majd a kinyomtatást, és a szükséges dokumentumok csatolását követően a pályázatot a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjához lehet eljuttatni a 2012. április 13-tól 2012. május 14-ig terjedő időszakban a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.


P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra

A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján – a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzatából - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nyílt pályázatot hirdet a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra.

A pályázatra 21 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.

A pályázat célja: Az elvárt béremelés munkáltatókat terhelő 2012. évi költségei egy részének támogatása annak érdekében, hogy a munkáltatók mind teljesebb körben biztosítsák a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló béremeléseket úgy, hogy a munkahelyeket is megőrizzék.

A támogatás jogcíme: A 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendeletben szabályozott, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „D. Csekély összegű támogatás”, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási kategóriának felel meg.

A pályázók köre: A pályázaton a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22. ) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, tehát a belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, nonprofit szervezetek vehetnek részt azoknak az egyházi fenntartású intézményeknek a kivételével, amelyek egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési közfeladatot látnak el.

Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás

· amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,

· amely lejárt esedékességű adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott,

· amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározottaknak, illetőleg a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő módon kerül sor,

· amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (2) bekezdése alapján nem minősül átlátható szervezetnek,

· amely köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

Nem nyújtható támogatás:

· a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak,

· a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak,

· annak a munkavállalónak a foglalkoztatásához, akire tekintettel a munkáltató

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16. §-a szerinti foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásban valamint 18. §-a szerinti munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő támogatásban,

b) a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti támogatásban, valamint

c) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerinti rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatásban, költségkompenzációs támogatásban, vagy rehabilitációs költségtámogatásban részesül.

· Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatás nem nyújtható továbbá az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk 1. a), b) és c) pontjaiban foglalt tevékenységekre.

Pályázati feltételek:

· A pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy a bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi béremelést legkésőbb 2012. június 30-ig valamennyi érintett munkavállalója számára 2012. január 1-jétől, illetve a 2011. november-december havi foglalkoztatást követő újrafoglalkoztatás esetén a 2012. évi jogviszony kezdetétől - visszamenőlegesen is - biztosítja,

· A pályázó vállalja, hogy a 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámához képest nem csökkenti,

· A pályázó vállalja, hogy a 2012. évben meghozott döntés alapján a munkáltatói kezdeményezésen alapuló munkaidő csökkentéssel érintett létszám nem haladja meg a pályázó 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámának 20%-át,

· Amennyiben a pályázó által foglalkoztatott munkavállalók 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma elérte az 5 főt, a támogatási igény mértékének el kell érnie legalább az évi 100.000 Ft-ot,

  • A pályázó szintjén számított 2011. évi bruttó átlagkereset nem érheti el a 215.000 Ft/hó összeget,
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, valamint köteles nyilatkozni a részére a támogatási döntés évében és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások uniós jogalapjáról és támogatástartalmáról.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke a 2012. évi elvárt béremelésből legfeljebb 3 százalékpontnak tizenkét hónapra számított bér és szociális hozzájárulási adó költsége. A pályázat a legalább 5%-os elvárt béremeléssel érintett létszám egészére, illetve egy részére is benyújtható.

Pályázati dokumentáció:

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, valamint a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza, amelyek a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: www.kormany.hu) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról érhetők el.

A kötelezően kitöltendő pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat a http://komp.munka.hu honlapon tudja kitölteni és kinyomtatni a pályázó.

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a pályázati adatlapot a http://komp.munka.hu honlapon kell kitöltenie. Ezt követően a kitöltött adatlapot 2 példányban ki kell nyomtatni, alá kell írni. Ehhez kell csatolni a szintén 2 példányban kitöltött és aláírt nyilatkozatokat, valamint az aláírási címpéldány és a 2011. év december havi adófolyószámla másolatát. Az így összeállított pályázat 2 példányát (1 eredeti és 1 másolat) egy darab zárt küldeményben személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A könyvelt postai küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjához (a továbbiakban: munkaügyi központ) lehet eljuttatni a 2012. április 13-tól 2012. május 14-ig terjedő időszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke az Útmutató 3. oldalán található. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központ pályázati referense ad információt (a munkaügyi központ központi és/vagy referensi telefonszámát lásd az Útmutató 3. oldalán).

Hiánypótlás:

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlap, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az adatlap és a nyilatkozatok, illetve az aláírási címpéldány, valamint a 2011. év december havi adófolyószámla másolatának hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható.

A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázót írásban értesíti arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és ezzel egyidejűleg a pályázat elutasítására tesz javaslatot a támogatónak. Az értesítés átvételét követően hiánypótlás nem nyújtható be, illetve a pályázat nem módosítható.

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés:

A támogatásról szóló döntés előkészítésénél és a miniszteri döntésnél az alábbi főbb szempontok és prioritások érvényesülnek:

a) a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó munkaigényességi mutatószám,

b) a munkaadó szintjén számított bruttó átlagkereset összege,

c) a munkaadó szabad csekély összegű (de minimis) kerete, figyelemmel a mezőgazdasági termelőágazat, és a halászati ágazatban alkalmazandó csekély összegű (de minimis) tagállami keretre is.

A c) pont szerinti adatokat a nemzetgazdasági miniszter megkeresésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bocsátja – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási rendszer alapján – rendelkezésre a nemzetgazdasági miniszter részére.

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján - a nemzetgazdasági miniszter 2012. június 11-ig mérlegelési jogkörében dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a munkaügyi központ igazgatója az e határidőtől számított 15 napon belül értesítő levélben tájékoztatja a pályázót.

A támogatást igénylő a döntési javaslat pályázatára vonatkozó részét a munkaügyi központnál megtekintheti.

A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését és a megítélt támogatás összegét - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - a döntést követően a minisztérium a honlapján (www.kormany.hu) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (www.munka.hu) közzé teszi.

A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a munkaügyi központ, továbbá a döntést megelőzően a minisztérium, vagy az általuk meghatalmazott személy/szervezet a pályázatban feltüntetett adatokat, információkat a pályázó központjában és telephelyein jogosult ellenőrizni.

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó munkaigényességi mutatószám, valamint a munkaadó szintjén számított bruttó átlagkereset azonos súllyal számított összesített sorrendjének figyelembevételével.

A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a pályázónak a munkaügyi központtal hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás folyósítása legfeljebb két ütemben történik. Az 1. ütemben - a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül - a megítélt támogatás 70%-a kerül folyósításra. A támogatás fennmaradó részének folyósítása érdekében a munkaadónak 2012. szeptember 28-ig jelentést kell benyújtania. Ebben egyrészt nyilatkoznia kell arról, hogy a béremelést végrehajtotta, másrészt meg kell erősítenie, hogy a létszám alakulására vonatkozó éves vállalásait teljesíti. Csatolnia kell továbbá a 2012. január-augusztus havi adófolyószámla kivonatát. A támogatás második ütemének folyósítására – fentiek teljesítését követően – 2012. október 15-ig kerül sor. 2013. február 28-ig a munkaadónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2012-ben az átlagos statisztikai állományi létszámát a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámához képest nem csökkentette, valamint arról, hogy 2012-ben meghozott döntése alapján a munkáltatói kezdeményezésen alapuló munkaidő csökkentéssel érintett létszáma nem haladta meg a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám 20%-át.

Szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) a szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a szerződés kötésekor, akár az elszámolások során, vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz,

c) a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti,

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában foglaltak közül legalább egy bekövetkezik,

e) a szerződésben rögzített ellenőrzéseket akadályozza.

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a munkaadó az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 464/A. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározottak szerint hajtotta végre az elvárt béremelést, amennyiben legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott határozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja, hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette.

A kedvezményezett szerződésszegése esetén a támogató a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt.

A pályázat kidolgozása:

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot az Útmutatóban, a pályázati adatlapon és a nyilatkozatokban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.

A pályázati felhívás, az Útmutató, valamint az adatlap és a nyilatkozatok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázat benyújtásához, a pályázattal kapcsolatos szükséges összes feltételt, követelményt.

Budapest, 2012. április

Nemzetgazdasági Minisztérium

A támogatás nyújtásának szabályait az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet határozza meg.

Az 1998/2006/EK rendelet szerinti csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a támogatási döntés évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Az 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerint a mezőgazdasági termelőágazatra vonatkozóan ez az összeghatár vállalkozásonként 7500 euró, a 875/2007/EK bizottsági rendelet szerint a halászati ágazatban vállalkozásonként 30 000 euró a támogatási döntés évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában. Az általános, mezőgazdasági, halászati csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.

Bérkompenzáció 2012 pályázati útmutató

Utolsó frissítés: 2012 április 13. (péntek) 15:11