RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Adóbevallás önellenőrzés 2013-ban: 1253, 1253E, 1253 adónyilatkozat, 12M29 esetén

Írta: Administrator   
2013 március 18. (hétfő) 08:50

Adóbevallás önellenőrzés 2013-ban: 1253, 1253E, 1253 adónyilatkozat, 12M29 esetén. Az önellenőrzés nyomtatványok a 1253-as, a csökkentett adattartalmú 1253-as, a 1253E számú bevallás, a 1253 adónyilatkozat és a 12M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó kötelezettség változás bevallására szolgálnak. Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere, ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve, teljes adattartalommal kell megismételni!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3006/2013. útmutató az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját
magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az
ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül.

Az önellenőrzésre vonatkozó és a kapcsolódó jogszabályhelyek: az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 7. §, 13. § (1) bekezdés, 28/B. §, 29. §, 30. §,
30/A. §, 31. § (14) bekezdés, 34. §, 49-51. §, 91/B. §, 93. §, 124/B-124/D. §., 164. §, 165. §,
168-169. §, 175. § (3), 1. számú melléklet I/A/6. pont, valamint I/B/3. pont ai) alpont.

1. Az önellenőrzés

1. Az önellenőrzéssel az adózó helyesbíti és bevallja az adó, illetve a költségvetési támogatás
alapját, valamint az adó és költségvetési támogatás összegét, megállapítja és bevallja az
önellenőrzési pótlékot és ezeket egyidejűleg meg is fizeti.

2. Az önellenőrzés feltételei

2. Az önellenőrzés feltételei:
a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.
Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást - a magánszemély jövedelemadója
kivételével - a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni.
A nyilvántartásnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket:
- az eredeti bevallási kötelezettség törvényben meghatározott határnapja,
- a helyesbítés (nyilvántartásba vétel) időpontja,
- a helyesbítéssel érintett adónem/támogatásnem megnevezése,
- a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapja,
- a helyesbített adó, költségvetési támogatás összege.
A nyilvántartáshoz mellékelni kell:
- a helyesbítés szöveges indokolását,
- az önellenőrzési pótlék számításának levezetését (a bevallás benyújtására előírt
határnapot követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig, illetve a
nyilvántartásba vételig eltelt napok száma, az önellenőrzési pótlék napi
mértéke, az önellenőrzési pótlék összege, az önellenőrzés azon összege, amit
az önellenőrzés eredményeként az adózónak pénzügyileg rendezni kell).

A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. Ez azért
szükséges, hogy az önellenőrzési szándék más személy, így a hatóság számára is
megismerhető legyen, tehát az adóhatóság az önellenőrzés korábbi tényleges megtörténtét
ellenőrizni tudja.
A személyi jövedelemadó esetében nyilvántartásba vételi kötelezettség nincsen. A bevallással,
önellenőrzéssel kapcsolatos bizonylatait azonban a magánszemélynek is meg kell őriznie az
elévülési időn belül.
Az adóhatóság az önellenőrzési nyilvántartást csak ellenőrzési eljárás keretében vizsgálhatja,
az önellenőrzési nyilvántartást az adózónak az önellenőrzésről szóló bevalláshoz nem kell
csatolnia.
b) Az eredetileg tévesen bevallott adó (költségvetési támogatás) megállapítása.
c) A megállapított adó (jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás) bevallása, illetve
a költségvetési támogatás (adó) igénylése.
d) A bevallással egyidejűleg az esetleges pótlólagos fizetési kötelezettség teljesítése.
e) Amennyiben az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, akkor az önellenőrzési
pótlék megállapítása és egyidejű megfizetése.
f) A már benyújtott bevallás helyesbíthető önellenőrzéssel és csak a bevallás benyújtására
előírt határidő leteltét követően.
g) Önellenőrzéssel csak azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely
helyesbítésének összege az 1000 forintot, a magánszemély személyi jövedelemadója,
egészségügyi hozzájárulása és a helyi adó esetében a 100 forintot meghaladja. Az
összeghatárokat adónként és évenként, illetve adózási időszakonként külön-külön kell
figyelembe venni.
3. Az önellenőrzést - mint minden más bevallást - az adózón kívül annak meghatalmazottja,
megbízottja is benyújthatja, az önellenőrzést adótanácsadó, adószakértő, okleveles
adószakértő ellenjegyezheti.

3. Az önellenőrzés korlátai

4. Az önellenőrzés korlátai:
a) Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóról egyáltalán nem nyújtott be
adóbevallást. Nem minősül önellenőrzésnek az, ha az adózó a határidőben be nem nyújtott
adóbevallását pótolja. Ebben az esetben a bevallást kell pótlólag benyújtani, esetleg
igazolási kérelemmel együtt. Ugyanakkor bevallási késedelem esetén is helye van a
bevallás hibáját korrigáló későbbi önellenőrzésnek.
b) Az önellenőrzés korlátja az is, ha megindul az ellenőrzés. Az ellenőrzés megkezdésétől a
vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében -
önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az ellenőrzés a megbízólevél kézbesítésével, illetve
egy példányának átadásával kezdődik, ezért az adózónak az önellenőrzésről szóló
bevallást legkésőbb ezen megbízólevél kézbesítésének, illetve egy példánya átadásának a
napját megelőző napon az adóhatósághoz be kell nyújtania (postára kell adnia).

Az adóhatóságnak az ellenőrzéssel kapcsolatos telefonos értesítése tehát nem eredményez
önellenőrzési tilalmat, tekintve, hogy nem valósul meg a megbízólevél kézbesítése, illetve
átadása, azaz nem kezdődik meg az ellenőrzés.
Amennyiben az adózó fellebbezésére a másodfokú adóhatóság megsemmisíti az első fokú
határozatot és új eljárást rendel el, az új eljárás tényleges megkezdését megelőzően a
vizsgálattal érintett adónemek és időszakok tekintetében az adózó előtt nem nyílik meg a
lehetőség önellenőrzés benyújtására. Ilyen esetben a megindult eljárás az elsőfokú
határozat megsemmisítésével nem fejeződött be, mivel a hatósági eljárás befejezése alatt
az ügyet érdemben eldöntő határozat meghozatalát kell érteni. Mindebből következően
ilyenkor sem jogosult az adózó önellenőrzést benyújtani.
c) Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem
helyesbítheti. Nem teremt azonban ellenőrzéssel lezárt időszakot a vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemély saját magára vonatkozóan benyújtott, az Art. 31. §
(2) bekezdése szerinti adóbevallásának a benyújtás adóévében történő utólagos
ellenőrzése, ezért helye van önellenőrzésnek.
Az adóhatóság által megállapított jogsértések miatti jogkövetkezmények adózó általi
önellenőrzésére nincsen lehetőség.
Előfordulhat, hogy az adózó az adóhatósági ellenőrzés jogerős befejezését követően tár fel
olyan új tényt, körülményt, amely a korábbi adóellenőrzés megállapításainak
megváltoztatását eredményezné. Ebben az esetben az adózó kérheti az adóhatóságtól az
ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, a költségvetési támogatás
ismételt vizsgálat alá vonását. Az ellenőrzés elrendeléséről az adóhatóság végzéssel dönt.
d) Csak akkor kerülhet sor önellenőrzéssel történő bevallás-korrekcióra, ha az adózó az adó,
költségvetési támogatás alapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak
megfelelően állapította meg vagy bevallása számítási hiba, vagy más elírás miatt az adó,
költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás. Ezért nincsen helye
önellenőrzésnek, ha az adózó az adóbevallás, a költségvetési támogatás igénylése során
nem tévedett, hanem a körülmények rossz mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem használt
ki valamely nyitva álló lehetőséget. Nincs helye ezért önellenőrzésnek, ha az adózó a
törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel
változtatná meg.
Az Art. 34. § (7) bekezdése alapján az adózó nem önellenőrzést nyújt be, hanem
kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását az adó megállapításához való jog elévülési
idején belül, ha a bevallás - adó, adólap, költségvetési támogatás összegét nem érintő -
hibáját észleli, ez esetben a javítás az adózói javító (helyesbítő) bevallás benyújtásával
történhet. Ezt a bevallás főlapján H betűvel kell jelölni.
Az adózó az adókedvezményt azonban utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg
igénybe veheti, amennyiben a vonatkozó anyagi jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik.
e) Nem korrigálható önellenőrzéssel az adózó gazdasági döntése (pl..: költségelszámolási
mód).
f) Nincs helye önellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén. Az adó
megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év
elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás
igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem
rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal
meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési
támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás
igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.
Az önellenőrzés - ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik - az elévülést
megszakítja, azaz az elévülési idő újra kezdődik.

4. Az önellenőrzéshez használandó nyomtatványok

5. Az önellenőrzéshez az alábbi nyomtatványokat kell használni:
a) Társasház által a 41 jelű bevallásban bevallott 2006. és az azt megelőző évi személyi
jövedelemadó önrevíziója - az elévülési időn belül - a '410-es számú nyomtatványon
végezhető. Az önellenőrzést 2007. évtől magán a 41 jelű bevalláson kell benyújtani.
b) A 0731-es bevalláson helyesbíthető - elévülési időn belül - az adóhatósághoz benyújtott
valamennyi 2007., vagy azt megelőző évekre vonatkozó bevallástípus, kivéve az általános
forgalmi adó és a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi
hozzájárulásának, és társadalombiztosítási járulékának bevallására szolgáló bizonylatokat. A
0731-es bizonylaton statisztikai jellegű bevallások, adó- és járulékelőlegek nem
helyesbíthetők.
c) A 0735-ös számú önellenőrzési lap szolgál a magánszemély 2007. és azt megelőző évi
személyi jövedelemadójának, EKHO szerint adózott bevételének, az egyéni vállalkozó,
valamint az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adózó saját jogú járulékának,
az egészségügyi hozzájárulásnak és a járulékfizetési felső határt meghaladóan levont
nyugdíjjáruléknak, valamint az önellenőrzési pótléknak az - elévülési időn belüli -
önellenőrzésére.
d) Általános forgalmi adóbevallások esetében a 2008. és az azt megelőző - még el nem évült -
évek és időszakok önellenőrzésére szolgál a 08310-es bevallás. A 2008. évet követő években
mindig az adott évre rendszeresített '65-ös típusú nyomtatványon kell az adott évre eső
időszakok önellenőrzését elvégezni (pl.: 2009. évi időszakokra vonatkozóan 0965, 2010. évi
időszakokra vonatkozóan 1065, stb.) Az általános forgalmi adó a '31-es típusú általános
önellenőrzési nyomtatványon nem helyesbíthető.
e) Egyéb adóbevallások esetén az önellenőrzésére az adott időszakra vonatkozó bevallási
nyomtatványt kell használni az önellenőrzés benyújtásához is, az önellenőrzést jelölni kell a
főlapon, az erre szolgáló helyen. (Pl.: ha a 0753-as bevallását szeretné önellenőrizni, akkor ezt
a 0753-as bevallási nyomtatvány megfelelő kitöltésével teheti meg.)
6. A fenti nyomtatványok, az azokat kitöltő, ellenőrző programok, a kitöltési útmutatók a
NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu›Nyomtatványkitöltő programok›Nyomtatványkitöltő
programok›Egyszerű keresés/Összetett keresés) letölthetőek.

5. Az önellenőrzésre felhívás

7. Új, 2013. január 01. napjától hatályos jogintézmény az önellenőrzésre történő felhívás. Az
eljárás lényege, hogy az adóhatóság a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély
adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallásának adatai és az állami
adóhatóság rendelkezésére álló adatok összevetése alapján az adózó terhére mutatkozó
eltérést állapít meg.
8. Az önellenőrzésre való felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, az önellenőrzés
elmulasztása esetén mulasztási bírság kiszabásának nincs helye.
9. Az adózóval szemben ellenőrzés a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem
kezdhető meg a felhívásban megjelölt adónem és időszak tekintetében.
10. Az elektronikus vagy postai úton megküldött felhívás tartalmazza
a) az adózó nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b) az önellenőrzésre felhívással érintett időszakot és adónem megjelölését,
c) a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása,
illetve adatszolgáltatása alapján számított adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, a
befizetendő adót, valamint az adatok alapjául szolgáló, az adóhatóság nyilvántartásában
szereplő adatokat, továbbá az eltérés összegét.
11. Ha az önellenőrzésre felhívásra a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidőn
belül kerül sor, a felhívás kiadmányozásától az önellenőrzés beérkezéséig, de legfeljebb a
felhívás közlését követő 30. napig, a kiutalás határideje szünetel.
6. Az önellenőrzés joghatásai
12. Amennyiben az adózó a helyesbített adóalapot, költségvetési támogatás alapot, adót,
költségvetési támogatást önellenőrzéssel bevallja, olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is
helyes bevallást adott volna be. Ebből adódóan az adóhatóság vizsgálata is az önellenőrzéssel
helyesbített bevallásra terjed ki és ehhez viszonyítva állapítja meg az esetleges
adókülönbözetet. Amennyiben az adott kötelezettség ismételt önellenőrzése válik
szükségessé, akkor a korábbi önellenőrzés és az eredeti bevallás már egy egységet alkotnak,
tehát a változást az előzőek szerint korrigált összeghez viszonyítva kell megállapítani.
13. Az adózó az önellenőrzéssel (az önellenőrzés céljára rendszeresített nyomtatvány
benyújtásával) mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, az adókülönbözet, a
költségvetési támogatás, az önellenőrzési pótlék megfizetésével pedig az önellenőrzés
időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól, azaz a pótlék az önkéntes jogkövetéssel a felére
vagy ismételt önellenőrzés esetén a háromnegyedére csökken.
14. Amennyiben az adózó az önellenőrzéssel feltárt adókülönbözetet bevallja, de az egyéb
kötelezettségének nem tesz eleget, az önellenőrzést el kell fogadni, de ez egyéb szankcióval
jár (adó meg nem fizetése esetén az eredeti esedékességtől a megfizetés napjáig a késedelmi
pótlék, önellenőrzési pótlék meg nem fizetése esetén az önellenőrzés esedékességének
napjától a tényleges megfizetés időpontjáig a késedelmi pótlék).
15. Ha az önellenőrzésnek a jogszabály által előírt nyilvántartásba vétele marad el, az
adminisztratív mulasztás, amely mulasztási bírsággal sújtható.
A tárgyév valamely adóbevallására vonatkozó önellenőrzés nem érinti a tárgyévi adóbevallás
gyakoriságát.

7. Az önellenőrzési pótlék

16. Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat. Önellenőrzési pótlékot
akkor kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség
meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget, vagy a bevallott támogatási
igényjogosultság az önellenőrzés eredményeként csökken. Ellenkező esetben - az adózó
javára mutatkozó önellenőrzés esetén - pótlékot nem kell felszámítani.
17. Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a
helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után kell fizetni. Az
önellenőrzési pótlék megállapítása önadózással, hatósági aktus nélkül történik. Az
önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az
önellenőrzés benyújtásáig - a 26 - 28. és a 30. pontokban foglalt esetekben a nyilvántartásba
vétel napjáig - kell felszámítani és a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
18. A pótlék összegének téves megállapítása önmagában is okot adhat önellenőrzésre, és a
helytelenül megállapított pótlék korrekciójára.
19. Mértéke:
a) Abban az esetben, ha adózó első alkalommal helyesbíti egy adott bevallás adott
kötelezettségét vagy támogatását, akkor az önellenőrzési pótlék mértéke az egyébként
felszámítandó késedelmi pótlék 50 %-a, ugyanazon bevallás ugyanazon kötelezettségének
vagy támogatásának ismételt önellenőrzése esetén az önellenőrzési pótlék mértéke a
késedelmi pótlék 75 %-a. Nincs annak jelentősége, hogy esetlegesen a korábbi
önellenőrzésnél nem kellett önellenőrzési pótlékot fizetnie adózónak.
(A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, tehát a pótlékköteles időtartam minden
napjára az ezen a napon érvényes jegybanki alapkamat figyelembevételével kell
kiszámolni. Az egy napra jutó pótlék mértékét 3 tizedes jegy pontossággal - kerekítés
nélkül, a további tizedeseket elhagyva - kell kiszámítani és ezzel a mértékkel kell az
önellenőrzési pótlék összegét megállapítani. A jegybanki alapkamat mértékét a Magyar
Nemzeti Bank rendeletben határozza meg, amit közzétesz a Magyar Közlönyben, de a
jegybanki alapkamat mértékének változásai megtalálhatók a NAV honlapján is.)
b) Amennyiben az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett,
mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során
hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti
mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot
meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni.
c) Amennyiben az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez,
mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásában hiánytalanul
bevallotta és megfizette, vagy a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő
elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege
nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét.
Ugyanilyen szabályok alapján kell megállapítani az önellenőrzési pótlékot akkor is, ha a
termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését
követően, de az előző adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásban szerepeltette
előzetesen felszámított levonható adóként.
d) Amennyiben több egymást követő elszámolási időszak általános forgalmi adó bevallását
azért kellett önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása
miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét az adózó
helyesbítette, az önellenőrzési pótlék alapja az első téves adóbevallásban feltárt
különbözet.
20. Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani:
a) ha a helyesbítés az adó visszatérítése iránti igénnyel jár,
b) ha a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt az adózó bevallását
önellenőrzéssel helyesbíti,
c) ha a munkáltató (kifizető) az elektronikus havi adó- és járulékbevallást a magánszemély
hibás nyilatkozata miatt önellenőrzéssel helyesbíti.
21. Az önellenőrzési pótlék alapját nem csökkenti az ugyanazon időpontban másik
adóbevallási időszakra vonatkozóan vagy más adóban, támogatásban feltárt adótöbblet
összege.
22. Az egyes adónemekhez tartozó, forintban megállapított önellenőrzési pótlék együttes
összegét (a magánszemély saját személyi jövedelemadó-bevallásának önellenőrzéssel történő
helyesbítésének kivételével) az általános szabályok szerint 1000 forintra kerekítve kell az
adózónak a bevallásban szerepeltetnie.
Magánszemély saját jövedelemadó-bevallása önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén a
megállapított önellenőrzési pótlékot kerekítés nélkül, forintban kell bevallani és megfizetni.
Forintban kell megállapítani az önellenőrzési pótlékot az egyszerűsített foglalkoztatás
keretében foglalkoztatott magánszemély(ek) utáni bevallott közteher kötelezettség
növekedéssel járó önellenőrzése esetén is ('08 és '08E számú bevallásokban).
23. A téves összegben bevallott önellenőrzési pótlékot az adózó önrevízióval helyesbítheti. A
tévedés adóhatóság által történő észlelése esetén nem kifogásolható, ha az adóhatóság
határidő kitűzésével felszólítja az adózót a pótlékösszeg helyesbítésére, vagy a végrehajtott
javításról az adózót tájékoztatja. Az önellenőrzési pótlék összegének helyesbítéséről szóló
adóhatósági felszólításban, illetve a helyes pótlékösszegről szóló tájékoztatásban - amiben a
megállapított pótlékkülönbözet befizetésének határidejét is közölni kell - fel kell hívni az
adózó figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztása jogkövetkezményt von maga után. A
bevallani elmulasztott önellenőrzési pótlékot az adóhatóság adókülönbözetként állapíthatja
meg, a befizetés elmulasztása esetén késedelmi pótlékot számít fel. Ez utóbbit az Art. 43. §
(8) bekezdésében szabályozott módon közli az adózóval.
24. Az önellenőrzési pótlék kivételes méltányosságból kérelemre mérsékelhető, ha
megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

8. A munkáltató / kifizető által végzett önellenőrzés speciális esete - kivétel, amikor mégis a magánszemélynek kell önellenőriznie

25 A munkáltató, a kifizető és az adóbeszedésre kötelezett maga köteles a kötelezettségei
teljesítése során elkövetett tévedését korrigálni az általános szabályok szerint.
26. A munkáltató által megállapított jövedelemadót mégis a magánszemélynek kell
önellenőrzéssel helyesbítenie, ha
a) a munkáltatóhoz adómegállapításra jogosító nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna,
b) adókedvezményét az igazolás késedelmes benyújtása vagy annak elmaradása miatt a
munkáltató nem vette figyelembe.
27. Ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követően feltárja, hogy a magánszemély
jogszerű eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a magánszemély vele még
munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja, és az adókülönbözetet a magánszemély
részére visszatéríti, illetőleg a következő kifizetéskor levonja. A munkáltató az
adómegállapítás módosítását nyilvántartásba veszi, és egyidejűleg a módosított
adómegállapításról igazolást állít ki a magánszemély részére. A munkáltató a levont, illetőleg
visszatérített adókülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetőleg
igényli vissza. A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra
előírt határidőt követő naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenőrzési
pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania, és meg kell fizetnie. A munkáltató az
önellenőrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az
adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól. Amennyiben az
adókülönbözet az előbbiek szerint nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély
időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon
belül az adókülönbözet még fennálló összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról
értesíti a magánszemély állami adóhatóságát, amely az egyébként rá vonatkozó szabályok
szerint intézkedik a hátralék beszedése érdekében. Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési
felhívásban megjelölt teljesítési határidő lejártát követően számítható fel.
28. Amennyiben a munkáltató objektív okok miatt nem tudja módosítani az
adómegállapítását, mert a magánszemély már nem áll munkaviszonyban az adót megállapító
munkáltatóval, vagy a magánszemély a munkáltatói adómegállapítást önellenőrzéssel
helyesbítette, és erről nyilatkozott a munkáltatójának, vagy a magánszemély adóját a
magánszemély halálára tekintettel az adóhatóság állapította meg, akkor a munkáltató a feltárt
adókülönbözetet a feltárás időpontjában nyilvántartásba veszi és az adókülönbözet összegéről
- a magánszemély adóazonosító számának feltüntetésével - 15 napon belül bejelentést tesz a
magánszemély állami adóhatóságának. A munkáltató a feltárt adókülönbözetről lehetősége
szerint tájékoztatja a magánszemélyt. A bejelentés alapján az adókülönbözetet az állami
adóhatóság határozattal írja elő a magánszemély terhére, illetőleg javára. A munkáltató a
levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra előírt határidőt követő naptól a
nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenőrzési pótlékot állapít meg, melyet be kell
vallania és meg kell fizetnie. A munkáltató a bejelentési, önellenőrzési pótlék megállapítási,
bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével
összefüggő jogkövetkezmények alól.
29. Ha a munkáltató az összesített igazolás kiállítását követően, illetőleg a kifizető a
kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemély adóelőlegét,
adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát
nyilvántartásba veszi és az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a
kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15
napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóhatóságához és a magánszemélyt
értesíti, kivéve, ha a magánszemély értesítési címét nem ismeri. A bejelentés alapján az
adókülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja elő a magánszemély terhére, illetőleg
javára. Amennyiben a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű adó,
adóelőleg levonását eredményezte, a munkáltató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a
nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott adó, adóelőleg után önellenőrzési pótlékot
állapít meg, vall be, és fizet meg. A munkáltató (kifizető) a bejelentési, az önellenőrzési
pótlék megállapítási és bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási
kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól.
30. Ha a magánszemély a munkáltató (kifizető) jogutód nélküli megszűnését követően tárja
fel, hogy a munkáltató (kifizető) az adóelőlegét, adóját (ideértve a járulékot is) nem a
törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és a hiba a törvényben
meghatározottnál magasabb összegű adó, adóelőleg levonását eredményezte, erről a tényről
az adóazonosító szám feltüntetésével bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. A bejelentés
alapján az adókülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja elő a magánszemély javára,
amennyiben az állami adóhatóság nyilvántartása szerint a munkáltató (kifizető) a
magánszemélytől a törvényben meghatározottnál magasabb összegű adót, adóelőleget vont le,
vallott be és fizetett meg. Ilyen esetekben tehát a magánszemélynek nem kell önellenőrzést
benyújtania.

9. A magánszemélyt terhelő járulékkal kapcsolatos önellenőrzés speciális szabályai

31. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás
kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben
meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi.
Amennyiben a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű járulék levonását
eredményezte, a munkáltató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba
vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be és
fizet meg.
32. A munkáltató, amennyiben a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, a törvényben
meghatározottaktól eltérően megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét követően a
feltárt hiba következményeként keletkezett járulékkülönbözetet a magánszemély részére
visszatéríti, illetőleg a következő kifizetéskor levonja. A munkáltató a levont, illetőleg
visszatérített járulék-különbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg,
illetőleg igényli vissza.
33. Amennyiben a járulékkülönbözet az előbbiek szerint nem vonható le teljes egészében,
vagy a magánszemély időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás
meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennálló összegéről és a
magánszemély adóazonosító számáról értesíti a magánszemély állami adóhatóságát, amely az
egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a hátralék beszedése érdekében. Ilyen
esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidő lejártát követően
számítható fel.
34. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről
szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül
bejelentést tesz a magánszemély állami adóhatóságához és a magánszemélyt értesíti, kivéve,
ha a magánszemély értesítési címét nem ismeri.
35. A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság
határozattal írja elő a magánszemély terhére, illetőleg javára.
36. A munkáltató, ha a járulékkülönbözet elszámolása meghiúsult, továbbá a kifizető az
önellenőrzési pótlék megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével
mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól. A
munkáltató, ha a magánszeméllyel a járulékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzési pótlék
megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség
megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól.
37. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkaviszony
fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 50. § (5) bekezdésének első fordulata alapján
bevallotta és megfizette, a le nem vont biztosítotti járulék összegének és a magánszemély
adóazonosító jelének közlésével értesíti a magánszemély állami adóhatóságát. Az állami
adóhatóság a munkáltató által le nem vont, biztosítottat terhelő járulékot határozattal írja elő a
magánszemély terhére, és szükség esetén intézkedik az előírt járulék beszedése iránt.
Amennyiben a magánszemélyt terhelő járulék összege megfizetésre, beszedésre került, az
állami adóhatóság erről a magánszemély volt munkáltatóját értesíti, aki (amely) az általa a
Tbj. 50. § (5) bekezdése szerint jogszerűen bevallott biztosítotti járulékot önellenőrzéssel
helyesbíti, a visszajáró összegről rendelkezik.

10. Az önellenőrzés elbírálása határozattal, ellenőrzés nélkül

38. Az adóhatóság az önellenőrzés előterjesztésétől számított 15 napon belül - ellenőrzés
lefolytatása nélkül - határozattal bírálja el az adózó önellenőrzését, ha az önellenőrzést az
adózó kizárólag arra hivatkozással terjeszti elő, hogy az adókötelezettséget megállapító
jogszabály alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. Ennek
az eljárásnak csak akkor van helye, ha az adókötelezettséget megállapító jogszabály
alaptörvény-ellenességét, vagy közösségi jogrendbe ütközését az Alkotmánybíróság, illetve az
Európai Unió Bírósága az önellenőrzés előterjesztéséig még nem állapította meg (nem
hirdette ki), vagy az adózó önellenőrzése az e tárgyban hozott döntéseknek nem felel meg.
39. Az ellenőrzés mellőzésére azért kerülhet sor, mert az adóhatóság ebben az esetben
kizárólag jogkérdésben dönt és a döntéshozatalhoz az adózó írásban előterjesztett
jognyilatkozatán kívül más bizonyíték megvizsgálására nincsen szükség. Ezen eljárás
elsődleges célja a közigazgatási (adóigazgatási) eljárás mielőbbi, költségkímélő lezárása és a
bírói út megnyitása. Az önellenőrzést ellenőrzés lefolytatása nélkül elbíráló határozat ellen az
általános szabályoknak megfelelően jogorvoslatnak (az adóigazgatási eljárásban
fellebbezésnek és a jogerős másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak) van helye.
A jogszabály közösségi jogrendbe ütközése esetén polgári peres eljárásban van lehetőség a
jogkérdést előzetes döntéshozatal keretében az Európai Unió Bírósága elé utalni, alaptörvényellenességre
hivatkozás esetén pedig lehetőség nyílik az alaptörvény-ellenesség utólagos
vizsgálatára az eljáró bíró indítványa alapján.
40. Amennyiben az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Unió Bírósága az adófizetési
kötelezettséget előíró jogszabály alaptörvény-ellenességét, illetve az Európai Unió kötelező
jogi aktusába ütközését a döntés kihirdetéséhez képest visszamenőleges hatállyal állapítja
meg és a döntés alapján az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az adózó a kérelmet az
Alkotmánybíróság, illetve az Európai Unió Bírósága döntésének közzétételétől, illetve
kézbesítésétől számított 180 napon belül az adóhatósághoz írásban terjesztheti elő, a határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A kérelmet az adóhatóság határozattal
utasítja el, ha a döntés közzétételének, illetve kézbesítésének napjáig az adó megállapításához
való jog elévült. Az adózó az általános forgalmi adóban keletkezett levonási jog miatti
visszatérítési igényét - az előzőektől eltérően - a levonási jog keletkezése időpontját magában
foglaló elszámolási időszak(ok) bevallása(i)nak - az Európai Unió Bírósága, illetve az
Alkotmánybíróság döntésének közzétételétől, illetve kézbesítésétől számított 180 napon belül
benyújtott - önellenőrzésével érvényesítheti. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem
benyújtásának nincs helye. A visszatérítést az önellenőrzés benyújtásának napjától számított
30 napon belül kell kiutalni.

11. Speciális szabályok

41. A társaságiadó-előleget, az innovációs járulékelőleget és az energiaellátók
jövedelemadóját az adóévi várható, fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20.
napjáig kell kiegészíteni, amelyről ugyanezen időpontig bevallást kell benyújtani. A bevallást
az adózó az általános szabályok szerint önellenőrizheti.
42. A társaságiadó-előleg és az innovációs járulékelőleg összegének bevallása során
elkövetett tévedés az önellenőrzés szabályai szerint nem módosítható. Az Art. 4. § (3)
bekezdése szerint az adóra vonatkozó szabályokat abban az esetben kell az adóelőlegre
alkalmazni, ha az Art. másként nem rendelkezik. Minthogy az adóelőleg összegének
módosításáról az Art. 42. § (2)-(4), illetve (6) bekezdése az adó önellenőrzéssel történő
korrekciójától eltérően rendelkezik, a társaságiadó-előleg és az innovációs járulékelőleg
helyesbítése nem az önellenőrzés szabályai szerint, hanem ezen előírások alapján történhet.
43. Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól az Art. 42. § (2) bekezdése
alapján, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai
szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. [2003.
évi XC. tv. 5. § (4) bek., 1996. évi LXXXI. tv. 26. § (2) bek.]
44. Nincs akadálya annak, hogy az adózó - a hiba észleléséből adódóan - a bevallott előlegnél
magasabb összeget fizessen be.
45. Sajátos a környezetterhelési díjelőleggel kapcsolatos szabályozás, mivel a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a
kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg - a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett
teljes díj negyedének megfelelő összegben. Tehát alapesetben nincs mód önellenőrzésre,
azonban kivételt fogalmaz meg a 16. § (3) bekezdése arra az esetre, ha a kibocsátó
folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, mivel ez esetben a mérések alapján a
folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. Mivel nem az előző időszak adatai
alapján fizeti a kibocsátó az előleget, ekkor lehetséges az önellenőrzés.
46. Nem önellenőrizhető, csak adózói javítással helyesbíthető a csekély mennyiségű
csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó részére forgalomba hozó vagy
saját célra felhasználó termékdíj átalány fizetésére kötelezettek részére rendszeresített 12KTA
bevallás. A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj átalányát
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.). 15. § (3)
bekezdése 12 000 Ft/év-ben határozza meg. Amennyiben az átalányfizetést választó kötelezett
- a mezőgazdasági termelő kivételével - a tárgyév során a Ktdt. 2. § 6. pontjában
meghatározott mennyiségeket a forgalomba hozás vagy a saját célra felhasználás során
túllépi, attól a negyedévtől kezdődően, amelyben a mennyiségi határ túllépése megtörtént -
termékdíjátalány bevalláson túl - az általános szabályok szerint bevallást kell benyújtania!
12. Záró rendelkezés
47. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő ötödik munkanaptól alkalmazható.
48. Jelen útmutató érvényességének kezdetétől az adóbevallás önellenőrzéssel történő
helyesbítéséről szóló 3003/2012. útmutató rendelkezései nem alkalmazhatóak. (NAV/adobevallas.info)


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2013 március 18. (hétfő) 08:50