RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben

Írta: Administrator   
2011 november 17. (csütörtök) 14:09

EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség 2012-ben is lesz, ebben nincs változás. A törvény az egészségügyi hozzájárulás beszedését az adóhatósághoz rendeli. Összefoglaltuk az EHO-val kapcsolatos 2012-ben érvényes előírást és változást.

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

Az Szja tv. 29. § (1) bekezdése szerint az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és a (3)-(4) bekezdés szerinti adóalap-növelő összeg. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha azt költségként számolja el, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. [Az Szja tv. hivatkozott rendelkezése 2010. január 1-jétől hatályos. A 2011. január 1-jétől hatályos módosítás a jövedelem megállapítására vonatkozó szabályt nem érintette.]

A magánszemélyt terheli az egészségügyi hozzájárulás, ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, illetve a kifizetőnek nincs adó, adóelőleg megállapítási kötelezettsége.

Az Eho tv. alkalmazásában nem minősül kifizetőnek:

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés,

a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében,

az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén.

Ezekben az esetekben a kifizető által kifizetett jövedelem 78 százalékát kell eho alapként figyelembe venni. A magánszemély adóelőleg megfizetésére nem kötelezett, a költségelszámolás lehetősége, illetve az, hogy számára megtérítik az egészségügyi hozzájárulást, nem merül fel. A magánszemély az egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.

Adószámos magánszemély

Az Szja tv. 46. § (4) bekezdése szerint a kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott, valamint a felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételből. Azonban ha a nem egyéni vállalkozóként, nem mezőgazdasági őstermelőként számlaadásra kötelezett magánszemély nyilatkozatot ad arról, hogy kéri az adóelőleg levonását, a kifizetőnek az adóelőleget le kell vonnia.

Az adószámos magánszemélytől nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonja le az adóelőleget.

Az Eho tv. 3. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani, a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja törvény szerint az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.

A magánszemély döntheti el, hogy tételes költségelszámolással, vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával állapítja-e meg az adóelőleget.

Amennyiben a magánszemély 10 százalékos költséghányad alkalmazását választja, akkor az őt terhelő egészségügyi hozzájárulás elszámoltnak minősül, és a bevétel 90 százaléka a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja.

Amennyiben a magánszemély tételes költségelszámolást alkalmaz, akkor dönthet úgy, hogy az egészségügyi hozzájárulást költségként elszámolja, vagy nem számolja el.

Amennyiben az egészségügyi hozzájárulást költségként elszámolja, akkor a bevétel-költség= jövedelem a fizetendő egészségügyi hozzájárulás alapja.

Amennyiben az egészségügyi hozzájárulást nem számolja el költségként, akkor bevétel-költség = jövedelem x 0,78-al, amely az egészségügyi hozzájárulás alapja.

Természetesen az adószámos magánszemély esetében is alkalmazni kell az Eho tv. azon rendelkezését, hogy mentes az egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell fizetni.

Az ingatlan bérbeadás esetében a magánszemély kötelezett a 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére. Az önálló tevékenységgel összefüggésben a magánszemély a jövedelmét ebben az esetben is az Szja tv. szerint tételes költségelszámolás, vagy 10 százalék költséghányad alkalmazásával állapítja meg.

Az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása megegyezik az előzőekben ismertetett eljárással, de ügyelni kell arra, hogy abban az esetben, ha a jövedelem megállapítása során tételes költségelszámolást alkalmaz a magánszemély,  és az így megállapított jövedelem meghaladja az adóévben az 1 millió forintot, az egészségügyi hozzájárulást abban az esetben is meg kell fizetni, ha a jövedelem 78 százaléka már nem éri el az 1 millió forintot.

EHO 2012

Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének előirányzott  bevételi főösszege 1 721 239,9 millió forint, kiadási főösszege 1 755 660,1 millió forint, a költségvetés egyenlege -34 420,2 millió forint. A költségvetési tervezés 4,0 százalékos bruttó bér és keresettömeg-növekedést, valamint 4,2 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt.

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 2012. évi munkáltatói egészségbiztosítási, valamint biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel együttes tervezett összege 720 678,2 millió forint, amely az összes bevétel 41,9 százalékát teszi ki.

A 2012. évben érvényes egészségbiztosítási járulékmértékek az alábbiak szerint alakulnak:

 • a foglalkoztató és a biztosított  egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 2 százalék, amely a társadalombiztosítási kockázatok szerint 1,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékra és 0,5 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékra oszlik meg.
 • a biztosítottak által fizetendő biztosítotti egészségbiztosítási járulék mértéke egy százalékponttal, 7 százalékra emelkedik, amelyből 4 százalék természetbeni, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék.

A főállású egyéni és társas vállalkozóknál az egészségbiztosítási járulék vonatkozásában a minimálbér/garantált bérminimum összegéről a tárgyév első napján érvényes minimálbér másfélszeresére emelkedett a járulékalapminimum.


Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2011. január 1-jétől az alábbiak szerint alakult:

A járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:

 • Az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után - 27%
 • A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege után  - 27%
 • A kamatkedvezményből származó jövedelem után - 27%

Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás:

 • A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után - 15%
 • A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével - 20%

A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig*:

 • A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) - 14%
 • Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) - 14%
 • Az osztalék (Szja tv. 66. §)**, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §), - 14%
 • Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) - 14%
 • Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. - 16. § (1) bekezdés)  - 14%
 • Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) - 0%

* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.

** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. Ez 2011-ben is igaz.

Figyelem! Nem kell megfizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg után.


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2011 november 17. (csütörtök) 14:38