RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Adó 1 százalék felajánlás 2012: adó 1% nyomtatvány a 2012-es adóbevalláshoz

Adóbevallás - Adó 1 százalék felajánlás
Írta: Administrator   
2012 január 09. (hétfő) 13:13

Adó 1 százalék felajánlás 2012: adó 1% nyomtatvány a 2012-es adóbevalláshoz. Rendelkezés a befizetett adó 1+1 százalékáról. 2012-ben is lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és  az önkéntes kölcsönös pénztári  egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára,  valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az Ön által átutalni rendelt összeg levonása  után fennmaradó  befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen. Ehhez elegendő Önnek az  „EGYSZA” elnevezésű lapon a kedvezményezett adószámát és/vagy a kedvezményezett  technikai számát, nevét beírnia!

Rendelkezhet:

• az első kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és/vagy

• a második kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt, a 2011. évi CCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára.

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó  részére kíván támogatást juttatni, akkor a  bevallás „EGYSZA” elnevezésű lapján található rendelkező nyilatkozat mindkét részét töltse  ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben  megjelölt kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely  Ön által megjelölt alapítványt,  közalapítványt, társadalmi szervezetet, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári,  múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató  szervezetet, vagy külön nevesített intézményt, elkülönített alapot kíván támogatni, akkor az  „EGYSZA” elnevezésű lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy  húzza át, ha nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást.

Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet.  A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt  előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetni,  illetve utóbbiak esetén a  kedvezményezett nevét is beírhatja.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2012. május 21-éig nem küldi meg (juttatja  el) az állami adóhatósághoz, vagy a rendelkező nyilatkozat téves adószámot, technikai számot  tartalmaz, és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A nyilatkozatot (nyilatkozatokat) az alábbi módokon juttathatja el az állami adóhatósághoz:

Önadózás keretében:

• A 1153-as bevallás, a 1153E egyszerűsített bevallás, a 1153ANY jelű adónyilatkozat papír alapú beadásával az „EGYSZA” lap kitöltésével;

• A 1153-as bevallás, a 1153E egyszerűsített bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat elektronikus úton történő benyújtása esetén az „EGYSZA” lap kitöltésével, meghatalmazott esetén külön megbízás alapján;

• Az állami adóhatóság honlapján közzétett kitöltő program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitöltött és kinyomtatott „11EGYSZA” jelű formanyomtatványt lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus  űrlapként, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) is megteheti.

Munkáltatói adómegállapítás esetén:

Az állami adóhatóság  által rendszeresített  „11EGYSZA”  jelű formanyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttathatja el a munkáltatójához, legkésőbb 2012. május 10-éig.

Abban az esetben, ha Ön, nem rendelkezett adójának 1+1%-ról a bevallásában, vagy a munkáltatójának sem nyilatkozott, akkor  2012. május 21-éig az állami adóhatóság honlapján közzétett kitöltő program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitöltött és kinyomtatott „11EGYSZA” jelű formanyomtatványt lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus  űrlapként, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) még megteheti.

A következő év január 1-jétől, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből.

Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül a 2011. évi érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt az állami adóhatóság részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben is kap értesítést.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4/A. §-a alapján a 2012. rendelkező évben kedvezményezhető azon egyházak listáját és technikai számait, melyek az 1%-os felajánlásokból részesülhetnek, valamint a kiemelt költségvetési előirányzat és annak technikai számát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a www.nav.gov.hu internetes honlapján teszi közzé.

Tájékoztatás a 2012. rendelkező évben felajánlható Szja 1+1 % kedvezményezettjeiről

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról a 4. §-ban, további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.

Az Szf. tv. 4. §-a szerint minősülő civil kedvezményezettek:

  • egyesületek,

  • alapítványok,

  • közalapítványok,

  • könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek,

  • továbbá az Szf. tv. által nevesített kedvezményezettek.

Az Szf. tv. 4/A. §-a szerint minősülő kedvezményezettek :

  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (továbbiakban: Ehtv.) mellékletében szereplő 14 egyház,

  • az Ehtv. 34. § (2) bekezdése szerinti, 2011. december 20-ig az Országgyűléshez egyházként történő elismerés iránt kérelmet benyújtott egyházak, amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal technikai számmal látta el őket,

  • valamint a kiemelt költségvetési előirányzat.

Az Ehtv. mellékletében nem szereplő, a NAV honlapján közzétett, technikai számmal rendelkező egyházak,melyek 2011. december 20-ig benyújtották kérelmüket az Országgyűléshez, a 2012. rendelkező évben az Szf. tv. 4/A. §-a szerinti kedvezményezettnek minősülnek, május 20-ig megőrzik technikai számukat és az Ehtv. mellékletében szereplő egyházakkal megegyezően, ún. egyházi egy százalékra jogosultak.

Kapcsolódó fontos összeállítás az adó 1 százalékának egyházak számára juttatható részéről:

Adó 1 százalék felajánlás - Egyházak technikai számai 2012